Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Phân tích bài thơ Ông đồ có đáp án

  • 200 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hình ảnh nào lặp lại trong khổ thơ đầu và khổ thơ cuối của bài thơ Ông đồ?

Xem đáp án

Hình ảnh “hoa đào” được lặp lại ở khổ đầu và cuối

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Những ông đồ trong xã hội cũ trở nên thất thế và bị gạt ra lề cuộc đời khi nào?

Xem đáp án

Những ông đồ trong xã hội cũ trở nên thất thế và bị gạt ra lề cuộc đời khi chữ Nho bị xem nhẹ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Trong bài thơ, hình ảnh ông đồ già thường xuất hiện trên phố vào thời điểm nào?

Xem đáp án

Trong bài thơ, hình ảnh ông đồ già thường xuất hiện trên phố vào thời điểm xuân về, hoa đào nở rộ.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Hình ảnh ông đồ già trong bài thơ gắn bó với vật dụng nào dưới đây?

Xem đáp án

Hình ảnh ông đồ già trong bài thơ gắn bó với nghiên bút, mực tàu, giấy đỏ, bức liễn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hai câu thơ: “Hoa tay thảo những nét/ Như phượng múa rồng bày” nói lên điều gì?

Xem đáp án

Hai câu thơ trên ca ngợi ông đồ có hoa tay, viết câu đối rất đẹp

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận