Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Phân tích văn bản Cây tre Việt Nam có đáp án

  • 148 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong bài Cây tre Việt Nam, tác giả đã miêu tả những phẩm chất nổi bật nào của tre?

Xem đáp án

Các vẻ đẹp trên đều được đề cập tới khi nhắc về cây tre

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Biện pháp tu từ nào được sủ dụng để nêu lên phẩm chất của cây tre?

Xem đáp án

Biện pháp tu từ ẩn dụ được sử dụng để nêu lên phẩm chất của cây tre

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tre gắn bó với con người trong những lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Tre gắn bó với con người trong lao động sản xuất và chiến đấu

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Từ nào không thể thay thế cho từ nhũn nhặn trong câu “… màu tre tươi nhũn nhặn”?

Xem đáp án

Từ “bình thường” không thể thay thế vào chỗ trống được

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Theo tác giả Thép Mới, trong tương lai cây tre có vị trí thế nào đối với đất nước?

Xem đáp án

Tre vẫn sẽ còn nguyên vị trí trong tương la khi đất nước đi vào công nghiệp hóa: tre vẫn là bóng mát, tre mang khúc nhạc tâm tình,…

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận