Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu Từ ngữ địa phương có đáp án

  • 124 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thế nào là từ ngữ địa phương?

Xem đáp án

Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Những mặt khác biệt trong tiếng nói của mỗi địa phương thể hiện ở phương diện nào?

Xem đáp án

Ngữ pháp không tạo nên sự khác biệt của từ địa phương và ngôn ngữ toàn dân

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Nhận xét nào không nói lên mục đích của việc sử dụng các từ địa phương trong tác phẩm văn học?

Xem đáp án

Việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phải phù hợp với tình huống giao tiếp. Trong thơ văn, tác giả có thể sử dụng một số từ ngữ thuộc hai lớp từ này để tô đậm màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp xã hội của ngôn ngữ, tính cách nhân vật

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Khi sử dụng từ ngữ địa phương cần chú ý điều gì?

Xem đáp án

Việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phải phù hợp với tình huống giao tiếp. Trong thơ văn, tác giả có thể sử dụng một số từ ngữ thuộc hai lớp từ này để tô đậm màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp xã hội của ngôn ngữ, tính cách nhân vật

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các từ ngữ “bá, má, mầy, tui,…” là biệt ngữ xã hội hay từ ngữ địa phương?

Xem đáp án

Các từ ngữ “bá, má, mầy, tui,…” là từ ngữ địa phương miền Trung

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận