Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu văn bản Ghe xuồng Nam Bộ có đáp án

  • 111 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ được trích từ báo điện tử nào?

Xem đáp án

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ được trích từ báo điện tử chonoicantho.vn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ giới thiệu những loại phương tiện nào?

Xem đáp án

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ giới thiệu những loại phương tiện: ghe, xuồng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Về xuồng, có những loại phổ biến nào?

Xem đáp án

Về xuồng, có các loại phổ biến như xuồng ba lá, xuồng năm lá, xuồng tam bản, xuồng vỏ giòn, xuồng độc mộc, xuồng máy…

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Xuồng ba lá có chiều dài trung bình bao nhiêu mét?

Xem đáp án

Xuồng ba lá có chiều dài trung bình 4 mét

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Xuồng tam bản thường được các điền chủ hạng nhỏ và vừa sử dụng để đi lại trên đâu?

Xem đáp án

Xuồng tam bản thường được các điền chủ hạng nhỏ và vừa sử dụng để đi lại trên sông rạch

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận