Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta có đáp án

  • 156 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của tác giả nào?

Xem đáp án

Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của tác giả Hồ Chí Minh

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Văn bản có xuất xứ từ đâu?

Xem đáp án

Bài văn trích trong báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần 2, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Vấn đề nghị luận của Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là gì?

Xem đáp án

Vấn đề nghị luận của bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là tinh thần yêu nước

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Văn bản được viết trong thời kì nào?

Xem đáp án

Văn bản được viết trong thời kì kháng chiến chống Pháp

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận