Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu về đoạn trích Buổi học cuối cùng có đáp án

  • 159 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đoạn trích Buổi học cuối cùng có mấy phần?

Xem đáp án

Đoạn trích Buổi học cuối cùng có 3 phần

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Buổi học cuối cùng thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Buổi học cuối cùng thuộc thể loại truyện ngắn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là ?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Buổi học cuối cùng là tự sự

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Văn bản Buổi học cuối cùng được kể theo ngôi thứ mấy?

Xem đáp án

Văn bản Buổi học cuối cùng được kể theo ngôi thứ nhất xưng “tôi”

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Đoạn trích Buổi học cuối cùng được kể bằng lời của nhân vật nào?

Xem đáp án

Đoạn trích Buổi học cuối cùng được kể bằng lời của nhân vật Phrăng

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận