Trắc nghiệm Văn 7 CTST Lý thuyết về phép Lặp có đáp án

  • 158 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Các phép liên kết chủ yếu được học là?

Xem đáp án

Các phép liên kết chủ yếu được học là: phép nối, phép lặp, phép liên tưởng, trái nghĩa, phép thế

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Câu văn sau sử dụng phép liên kết gì?

Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng nữa, nghệ thuật không thể nào thiếu tư tưởng. Không tư tưởng, con người có thể nào còn là con người.

Xem đáp án

Hai câu “Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng nữa, nghệ thuật không thể nào thiếu tư tưởng. Không tư tưởng, con người có thể nào còn là con người.” liên kết với nhau bằng phép liên kết lặp từ ngữ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Có bao nhiêu kiểu phép lặp hay gặp?

Xem đáp án

Có 3 phương tiện được sử dụng trong phép lặp

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đâu là dạng phép lặp hay gặp?

Xem đáp án

Các dạng phép lặp hay gặp là:

- Phép lặp từ ngữ

- Phép lặp ngữ âm

- Phép lặp cú pháp

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Phép lặp có nét tương đồng với biện pháp tu từ nào?

Xem đáp án

Phép lặp có nét tương đồng với biện pháp tu từ điệp ngữ

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận