Trắc nghiệm Văn 7 CTST Ôn tập Phó từ có đáp án

  • 185 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phó từ là gì?

Xem đáp án

Phó từ là các từ ngữ luôn đi liền với các từ loại khác là tính từ, động từ và trạng từ có tác dụng bổ sung, giải thích rõ hơn ý nghĩa của các từ mà nó đi kèm

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trong câu, phó từ cái vai trò là?

Xem đáp án

Trong câu, phó từ có vai trò là hư từ, vì vậy không thể dùng để gọi tên một tính chất, hành động, đặc điểm hay sự vật nào đó.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phó từ có thể đi kèm và bổ sung ý nghĩa cho danh từ không?

Xem đáp án

Phó từ không thể đi kèm và bổ sung ý nghĩa cho danh từ mà chỉ có thể được dùng với tình từ và động từ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tác dụng của phó từ là?

Xem đáp án

Tác dụng của phó từ là giải thích rõ hơn ý nghĩa của các từ mà nó đi kèm

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phó từ luôn kết hợp với tính từ và động từ để bổ sung, làm rõ nét nghĩa những yếu tố nào?

I. Tình thái

Xem đáp án

Phó từ luôn kết hợp với tính từ và động từ để bổ sung, làm rõ nét nghĩa về thời gian, về sự tiếp diễn, về mức độ, về mặt phủ định, về mặt cầu khiến, về khả năng, về kết quả, về tần số và tình thái cho các từ mà nó đi kèm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận