Trắc nghiệm Văn 7 CTST Phân tích Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội có đáp án

  • 134 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội xuất xứ từ đâu?

Xem đáp án

Văn bản được in trong Kho tàng tục ngữ người Việt, Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên), NXB Văn hóa Thông tin, 2002; Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, Vũ Ngọc Phan, NXB Văn học, 2016

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Ăn quả nhớ kẻ …”

Xem đáp án

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Không … đố mày làm nên”

Xem đáp án

Không thầy đố mày làm nên

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Học … không tày học …”

Xem đáp án

Học thầy không tày học bạn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Có công mài …, có ngày nên kim”

Xem đáp án

Có công mài sắt, có ngày nên kim

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận