Trắc nghiệm Văn 7 CTST Phân tích văn bản Bài học từ cây cau có đáp án

  • 150 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Bài học từ cây cau được trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

Văn bản Bài học từ cây cau được trích từ tác phẩm Trò chuyện với hàng cau, Báo Quân đội nhân dân, 09/04/2020

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Văn bản Bài học từ cây cau thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản Bài học từ cây cau thuộc thể loại truyện ngắn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là tự sự

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Loại cây gì được nhắc đến trong văn bản?

Xem đáp án

Cây cau được nhắc đến trong văn bản

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?

Xem đáp án

Văn bản được kể theo ngôi thứ nhất

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận