Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu bài thơ Con chim chiền chiện có đáp án

  • 151 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Bài thơ Con chim chiền chiện in trong tập nào?

Xem đáp án

Bài thơ Con chim chiền chiện in trong tập Những bài thơ em yêu

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Bài thơ Con chim chiền chiện thuộc thể loại thơ gì?

Xem đáp án

Bài thơ Con chim chiền chiện thuộc thể loại thơ bốn chữ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là biểu cảm

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Xác định biện pháp tu từ chủ yếu được sử dụng trong khổ thơ sau:

“Chim ơi, chim nói

Chuyện chi, chuyện chi?

Lòng vui bối rối

Đời lên đến thì…”

Xem đáp án

Biện pháp tu từ chủ yếu được sử dụng trong khổ thơ trên là nhân hóa

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Điền vào chỗ … câu thơ còn thiếu:

“Chim bay, chim sà

Lúa tròn bụng sữa

Những lời chim ca”

Xem đáp án

“Chim bay, chim sà

Lúa tròn bụng sữa

Đồng quê chan chứa

Những lời chim ca”

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận