Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Cốm Vòng có đáp án

  • 413 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Cốm Vòng được trích từ tác phẩm?

Xem đáp án

Văn bản Cốm Vòng thuộc chương 8 trong Miếng ngon Hà Nội (1952)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tác phẩm Món ngon Hà Nội nói về điều gì?

Xem đáp án

Tác phẩm Món ngon Hà Nội là một tác phẩm bút ký tập trung giới thiệu mười lăm món ăn đặc sản của Hà Nội cũng như cảm nhận, tâm tình và kỷ niệm của tác giả với Hà Nội thông qua các món ăn.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Thể loại của văn bản Cốm Vòng là gì?

Xem đáp án

Thể loại của văn bản Cốm Vòng là tùy bút

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Văn bản Cốm Vòng sử dụng ngôi kể nào?

Xem đáp án

Văn bản Cốm Vòng sử dụng ngôi kể thứ nhất

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Theo Vũ Bằng, sản phẩm gì của đất nước thương yêu mà biểu dương được tinh thần của những cuộc nhân duyên giữa trai gái?

Xem đáp án

Theo Vũ Bằng, sản phẩm của đất nước thương yêu mà biểu dương được tinh thần của những cuộc nhân duyên giữa trai gái là hồng và cốm

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận