Thi Online Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao trong đầm gì đẹp bằng sen có đáp án

Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao trong đầm gì đẹp bằng sen có đáp án

  • 241 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen được chia thành mấy phần?

Xem đáp án

Văn bản Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen được chia thành 3 phần:

- Phần 1 (từ đầu đến “cao đẹp của nhân dân Việt Nam”): Giới thiệu giá trị nội dung, nghệ thuật bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen

- Phần 2 (tiếp theo đến “thanh cao, trong sạch”): Vẻ đẹp của sen qua các câu thơ

- Phần 3 (còn lại): Khẳng định ý nghĩa của hình tượng sen

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Văn bản được trích từ đâu?

Xem đáp án

Văn bản được trích trong Bình giảng ca dao (1992)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phần 1 (từ đầu đến “cao đẹp của nhân dân Việt Nam”) của văn bản Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen nêu nội dung gì?

Xem đáp án

Phần 1 (từ đầu đến “cao đẹp của nhân dân Việt Nam”): Giới thiệu giá trị nội dung, nghệ thuật bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Phần 2 (từ “Trước hết” đến “thanh cao, trong sạch”) của văn bản Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen nêu nội dung gì?

Xem đáp án

Phần 2 (từ “Trước hết” đến “thanh cao, trong sạch”) của văn bản Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen nêu nội dung: Vẻ đẹp của sen qua các câu thơ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đoạn văn cuối của văn bản Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen nêu nội dung gì?

Xem đáp án

Phần cuối của văn bản khẳng định ý nghĩa của hình tượng sen

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận