Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 1. Mô tả dao động có đáp án

  • 279 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chu kì dao động là

Xem đáp án

Chu kì dao động là thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần.

Đáp án đúng là B


Câu 2:

Khi vật thực hiện một dao động tương ứng với pha dao động sẽ thay đổi một lượng

Xem đáp án

Vật thực hiện 1 dao động thì pha thay đổi một lượng là rad.

Đáp án đúng là D


Câu 4:

Đơn vị của tần số dao động trong hệ đơn vị SI là

Xem đáp án

Đơn vị của tần số là Hz.

Đáp án đúng là A


Câu 5:

Một vật đang dao động với chu kì là 0,3 s, tần số dao động của vật là

Xem đáp án

Tần số dao động của vật là: .

Đáp án đúng là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận