Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 12. Điện trường có đáp án

  • 379 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 3 lần thì độ lớn cường độ điện trường

Xem đáp án

Ta có cường độ điện   không phụ thuộc vào độ lớn điện tích thử nên khi độ lớn của điện tích thử tăng 3 lần thì cường độ điện trường không đổi.

Đáp án đúng là A.


Câu 2:

 Quả cầu nhỏ mang điện tích 10-9 C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 5 cm là

Xem đáp án

= 3,6.103 V/m

Đáp án đúng là D.


Câu 4:

Đặt một điện tích thử - 2.10-6 C tại một điểm, nó chịu một lực điện 2.10-3 N có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

Xem đáp án

= 1000 V/m. Điện tích thử âm nên cường độ điện trường ngược chiều với lực điện tác dụng lên nó.

Đáp án đúng là D.


Câu 5:

Đặt một điện tích thử 2.10-6 C tại một điểm, nó chịu một lực điện 2.10-3 N có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

Xem đáp án

= 1000 V/m. Điện tích thử dương nên cường độ điện trường cùng chiều với lực điện tác dụng lên nó.

Đáp án đúng là C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận