Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 4. Dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng có đáp án

  • 122 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào dưới đây là không đúng?

Xem đáp án

Đối với dao động tắt dần thì cơ năng giảm dần theo thời gian.

Đáp án đúng là B


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về dao động cưỡng bức?

Xem đáp án

Dao động cưỡng bức có:

- Biên độ của dao động cưỡng bức không đổi.

- Tần số của dao động bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

- Tần số ngoại lực càng lớn đến một giá trị nào đó thì biên độ của dao động cực đại sau đó tần số tăng thì biên độ giảm dần.

- Với một tần số ngoại lực xác định, biên độ ngoại lực càng lớn thì biên độ của dao động càng lớn.

Đáp án đúng là C


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

A - sai vì dao động của đồng hồ quả lắc là dao động duy trì

B - sai vì biên độ còn phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức

C – sai vì có trường hợp cộng hưởng có lợi (hộp đàn ghita,…)

Đáp án đúng là D


Câu 5:

Một con lắc lò xo có chu kì dao động riêng  Một con lắc lò xo có chu kì dao động riêng T0 = 1s . Tác dụng các lực cưỡng bức biến đổi tuần hoàn theo phương trùng với trục của lò xo. Lực cưỡng bức nào dưới đây làm cho con lắc dao động mạnh nhất (ảnh 1). Tác dụng các lực cưỡng bức biến đổi tuần hoàn theo phương trùng với trục của lò xo. Lực cưỡng bức nào dưới đây làm cho con lắc dao động mạnh nhất?

Xem đáp án

Chu kì dao động riêng  Một con lắc lò xo có chu kì dao động riêng T0 = 1s . Tác dụng các lực cưỡng bức biến đổi tuần hoàn theo phương trùng với trục của lò xo. Lực cưỡng bức nào dưới đây làm cho con lắc dao động mạnh nhất (ảnh 2)

Lực nào có tần số lực cưỡng bức càng gần với tần số riêng và biên độ lực cưỡng bức càng lớn thì con lắc dao động mạnh nhất.

Đáp án đúng là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận