[LIVE 36] CHỮA ĐỀ THI THỬ

Thầy Lương Văn Huy
9359 lượt xem
Livestream TOÁN thầy HUY

Livestream TOÁN thầy HUY


Danh sách bài học 53 bài
CHỮA ĐỀ THỰC CHIẾN SỐ 11
20 lượt xem 20:03 25/07/2021
CỰC TRỊ CHỨA THAM SỐ M - BẬC 3
170 lượt xem 20:00 22/07/2021
CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI
148 lượt xem 20:00 20/07/2021
CỰC TRỊ HÀM HỢP (DẠNG 1) - KỸ NĂNG SONG TRỤC, SƠ ĐỒ V
233 lượt xem 20:00 15/07/2021
[LIVE 49] LIVE LẠI BUỔI ĐẦU - CỰC TRỊ HÀM SỐ
159 lượt xem 20:00 13/07/2021
[LIVE 48] CHỮA ĐỀ THI TUẦN 10
206 lượt xem 20:00 11/07/2021
[LIVE 47] TỔNG ÔN GHÉP TRỤC - ỐC SÊN - SƠ ĐỒ V
0 lượt xem 20:00 09/07/2021
[LIVE 46] TƯƠNG GIAO - PHƯƠNG PHÁP ỐC SÊN
177 lượt xem 20:00 08/07/2021
[LIVE 45] TƯƠNG GIAO - PHƯƠNG PHÁP ỐC SÊN
0 lượt xem 20:00 07/07/2021
[LIVE 44] TƯƠNG GIAO - PP ỐC SÊN
0 lượt xem 20:00 05/07/2021
[LIVE 43] CHỮA ĐỀ THI THỬ 09
225 lượt xem 20:00 04/07/2021
[LIVE 42] THỂ TÍCH
0 lượt xem 20:00 02/07/2021
Live - Sự đơn điệu hàm hợp, hàm ẩn - skill Song Trục
306 lượt xem 20:22 30/06/2021
[LIVE 40] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 6 (PHẦN 2)
148 lượt xem 20:00 28/06/2021
[LIVE 39] CHỮA ĐỀ THI THỬ 08
127 lượt xem 20:00 27/06/2021
[LIVE 38] THỂ TÍCH - TỈ LỆ THỂ TÍCH
191 lượt xem 20:00 23/06/2021
[LIVE 37] NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ
147 lượt xem 20:00 21/06/2021
[LIVE 36] CHỮA ĐỀ THI THỬ
162 lượt xem 20:00 20/06/2021
[LIVE 35] TỶ LỆ THỂ TÍCH BUỔI 2
0 lượt xem 20:00 17/06/2021
[LIVE 34] TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ BUỔI 2
231 lượt xem 20:00 16/06/2021
[LIVE 33] TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ
292 lượt xem 20:00 14/06/2021
[LIVE 32] TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ
184 lượt xem 20:00 12/06/2021
[LIVE 31] ĐƠN ĐIỆU - CỰC TRỊ - MAX MIN (BUỔI 02)
230 lượt xem 20:00 10/06/2021
[LIVE 30] THỂ TÍCH LĂNG TRỤ XIÊN
183 lượt xem 20:00 09/06/2021
[LIVE 29] MAX MIN HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÁC BÍ KÍP KHỦNG KHIẾP NHẤT
222 lượt xem 20:00 08/06/2021
[LIVE 28] SIÊU PHẨM - MAX MIN HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI
268 lượt xem 20:00 04/06/2021
[LIVE 27] MAX MIN HÀM SỐ.
225 lượt xem 20:00 02/06/2021
[LIVE 26] CỰC TRỊ HÀM SỐ BẬC 3 (Bài toán chứa tham số)
242 lượt xem 20:00 31/05/2021
[LIVE 25] TOÀN TẬP SONG TRỤC
313 lượt xem 20:00 29/05/2021
[LIVE 24] THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN (BUỔI 04)
185 lượt xem 20:00 27/05/2021
[LIVE 23] CỰC TRỊ HÀM SỐ, BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ M.
210 lượt xem 20:00 26/05/2021
[LIVE 22] THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN (BUỔI 03).
198 lượt xem 20:00 25/05/2021
[LIVE 21] CỰC TRỊ HÀM ẨN, HÀM HỢP (PHẦN 2)
201 lượt xem 20:00 24/05/2021
[LIVE 20] Cực trị hàm hợp, hàm ẩn.
171 lượt xem 20:00 22/05/2021
[LIVE 19]: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN - P2
160 lượt xem 20:00 21/05/2021
[LIVE 18] CỰC TRỊ HÀM SỐ
184 lượt xem 20:00 20/05/2021
[LIVE 17] THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN - P1
169 lượt xem 20:00 19/05/2021
[LIVE 16] SỰ ĐƠN ĐIỆU HÀM ẨN, HÀM HỢP - P1
186 lượt xem 20:00 18/05/2021
[LIVE 15] Đề thi thử số 01 - SỰ ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
207 lượt xem 20:00 17/05/2021
[LIVE 14] SỰ ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ (BUỔI 3) - bài toán tham số m kinh điển.
188 lượt xem 20:00 15/05/2021
[LIVE 13] Hình đa diện - khối đa diện (Buổi 01).
154 lượt xem 19:30 14/05/2021
[LIVE 12] SỰ ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (BUỔI 2).
237 lượt xem 19:30 13/05/2021
[LIVE 11] KHOẢNG CÁCH 2 ĐT CHÉO NHAU (BUỔI 2)
164 lượt xem 19:30 12/05/2021
[LIVE 10] Toán 12 - Sự đơn điệu của hàm số.
285 lượt xem 19:30 11/05/2021
[LIVE 09] Tổng ôn Đạo hàm VD, VDC cho 2k4 để chuẩn bị học chương trình 12
219 lượt xem 19:30 10/05/2021
[LIVE 06] Chinh Phục Hình Không Gian - Bài Toán Khoảng Cách (Buổi 1)
164 lượt xem 19:30 07/05/2021
[LIVE 08] - Khoảng cách 2 đường thẳng chéo nhau.
173 lượt xem 19:30 09/05/2021
[LIVE 07] ĐỀ THI THỬ HK2 - CỰC SÁT ĐỀ THI THẬT
213 lượt xem 19:30 08/05/2021
[LIVE 05] Chữa đề thi thử HK 2 - Toán 11 (Đề 13).
141 lượt xem 19:30 06/05/2021
[LIVE 04] Chữa đề thi thử Toán 11 - HK2
177 lượt xem 19:30 05/05/2021
[LIVE 03] Chữa đề thi thử HK2
148 lượt xem 19:30 04/05/2021
[LIVE 02] Tổng ôn Đạo Hàm
171 lượt xem 21:00 27/04/2021
[LIVE 01] Đạo Hàm Chống Casio
198 lượt xem 21:00 15/04/2021