[LIVE 38] THỂ TÍCH - TỈ LỆ THỂ TÍCH

Thầy Lương Văn Huy
11470 lượt xem
Livestream TOÁN thầy HUY

Livestream TOÁN thầy HUY


Danh sách bài học 57 bài
MIN MAX HÀM HỢP
126 lượt xem 20:03 03/08/2021
CHỮA ĐỀ THỰC CHIẾN SỐ 12
152 lượt xem 20:00 01/08/2021
Live - Cực Trị Hàm Trị Tuyệt Đối (siêu siêu hay)
177 lượt xem 20:02 29/07/2021
MAX MIN HÀM SỐ
223 lượt xem 20:00 27/07/2021
CHỮA ĐỀ THỰC CHIẾN SỐ 11
139 lượt xem 20:03 25/07/2021
CỰC TRỊ CHỨA THAM SỐ M - BẬC 3
205 lượt xem 20:00 22/07/2021
CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI
193 lượt xem 20:00 20/07/2021
CỰC TRỊ HÀM HỢP (DẠNG 1) - KỸ NĂNG SONG TRỤC, SƠ ĐỒ V
274 lượt xem 20:00 15/07/2021
[LIVE 49] LIVE LẠI BUỔI ĐẦU - CỰC TRỊ HÀM SỐ
188 lượt xem 20:00 13/07/2021
[LIVE 48] CHỮA ĐỀ THI TUẦN 10
232 lượt xem 20:00 11/07/2021
[LIVE 47] TỔNG ÔN GHÉP TRỤC - ỐC SÊN - SƠ ĐỒ V
0 lượt xem 20:00 09/07/2021
[LIVE 46] TƯƠNG GIAO - PHƯƠNG PHÁP ỐC SÊN
202 lượt xem 20:00 08/07/2021
[LIVE 45] TƯƠNG GIAO - PHƯƠNG PHÁP ỐC SÊN
0 lượt xem 20:00 07/07/2021
[LIVE 44] TƯƠNG GIAO - PP ỐC SÊN
0 lượt xem 20:00 05/07/2021
[LIVE 43] CHỮA ĐỀ THI THỬ 09
252 lượt xem 20:00 04/07/2021
[LIVE 42] THỂ TÍCH
0 lượt xem 20:00 02/07/2021
Live - Sự đơn điệu hàm hợp, hàm ẩn - skill Song Trục
348 lượt xem 20:22 30/06/2021
[LIVE 40] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 6 (PHẦN 2)
173 lượt xem 20:00 28/06/2021
[LIVE 39] CHỮA ĐỀ THI THỬ 08
153 lượt xem 20:00 27/06/2021
[LIVE 38] THỂ TÍCH - TỈ LỆ THỂ TÍCH
229 lượt xem 20:00 23/06/2021
[LIVE 37] NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ
168 lượt xem 20:00 21/06/2021
[LIVE 36] CHỮA ĐỀ THI THỬ
206 lượt xem 20:00 20/06/2021
[LIVE 35] TỶ LỆ THỂ TÍCH BUỔI 2
0 lượt xem 20:00 17/06/2021
[LIVE 34] TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ BUỔI 2
244 lượt xem 20:00 16/06/2021
[LIVE 33] TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ
315 lượt xem 20:00 14/06/2021
[LIVE 32] TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ
203 lượt xem 20:00 12/06/2021
[LIVE 31] ĐƠN ĐIỆU - CỰC TRỊ - MAX MIN (BUỔI 02)
243 lượt xem 20:00 10/06/2021
[LIVE 30] THỂ TÍCH LĂNG TRỤ XIÊN
205 lượt xem 20:00 09/06/2021
[LIVE 29] MAX MIN HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÁC BÍ KÍP KHỦNG KHIẾP NHẤT
261 lượt xem 20:00 08/06/2021
[LIVE 28] SIÊU PHẨM - MAX MIN HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI
286 lượt xem 20:00 04/06/2021
[LIVE 27] MAX MIN HÀM SỐ.
252 lượt xem 20:00 02/06/2021
[LIVE 26] CỰC TRỊ HÀM SỐ BẬC 3 (Bài toán chứa tham số)
271 lượt xem 20:00 31/05/2021
[LIVE 25] TOÀN TẬP SONG TRỤC
371 lượt xem 20:00 29/05/2021
[LIVE 24] THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN (BUỔI 04)
222 lượt xem 20:00 27/05/2021
[LIVE 23] CỰC TRỊ HÀM SỐ, BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ M.
236 lượt xem 20:00 26/05/2021
[LIVE 22] THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN (BUỔI 03).
216 lượt xem 20:00 25/05/2021
[LIVE 21] CỰC TRỊ HÀM ẨN, HÀM HỢP (PHẦN 2)
227 lượt xem 20:00 24/05/2021
[LIVE 20] Cực trị hàm hợp, hàm ẩn.
197 lượt xem 20:00 22/05/2021
[LIVE 19]: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN - P2
186 lượt xem 20:00 21/05/2021
[LIVE 18] CỰC TRỊ HÀM SỐ
210 lượt xem 20:00 20/05/2021
[LIVE 17] THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN - P1
193 lượt xem 20:00 19/05/2021
[LIVE 16] SỰ ĐƠN ĐIỆU HÀM ẨN, HÀM HỢP - P1
218 lượt xem 20:00 18/05/2021
[LIVE 15] Đề thi thử số 01 - SỰ ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
235 lượt xem 20:00 17/05/2021
[LIVE 14] SỰ ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ (BUỔI 3) - bài toán tham số m kinh điển.
224 lượt xem 20:00 15/05/2021
[LIVE 13] Hình đa diện - khối đa diện (Buổi 01).
172 lượt xem 19:30 14/05/2021
[LIVE 12] SỰ ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (BUỔI 2).
263 lượt xem 19:30 13/05/2021
[LIVE 11] KHOẢNG CÁCH 2 ĐT CHÉO NHAU (BUỔI 2)
188 lượt xem 19:30 12/05/2021
[LIVE 10] Toán 12 - Sự đơn điệu của hàm số.
316 lượt xem 19:30 11/05/2021
[LIVE 09] Tổng ôn Đạo hàm VD, VDC cho 2k4 để chuẩn bị học chương trình 12
248 lượt xem 19:30 10/05/2021
[LIVE 06] Chinh Phục Hình Không Gian - Bài Toán Khoảng Cách (Buổi 1)
182 lượt xem 19:30 07/05/2021
[LIVE 08] - Khoảng cách 2 đường thẳng chéo nhau.
202 lượt xem 19:30 09/05/2021
[LIVE 07] ĐỀ THI THỬ HK2 - CỰC SÁT ĐỀ THI THẬT
230 lượt xem 19:30 08/05/2021
[LIVE 05] Chữa đề thi thử HK 2 - Toán 11 (Đề 13).
161 lượt xem 19:30 06/05/2021
[LIVE 04] Chữa đề thi thử Toán 11 - HK2
212 lượt xem 19:30 05/05/2021
[LIVE 03] Chữa đề thi thử HK2
173 lượt xem 19:30 04/05/2021
[LIVE 02] Tổng ôn Đạo Hàm
195 lượt xem 21:00 27/04/2021
[LIVE 01] Đạo Hàm Chống Casio
226 lượt xem 21:00 15/04/2021