Câu hỏi:

06/08/2022 2,364

Tiến hành thí nghiệm thử tính chất của glixerol và etanol với đồng(II) hiđroxit theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống khoảng 3 – 4 giọt dung dịch CuSO4 2% và 2 – 3 giọt dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ.

Bước 2: Nhỏ 2 – 3 giọt glixerol vào ống nghiệm thứ nhất, 2 – 3 giọt etanol vào ống nghiệm thứ hai. Lắc nhẹ cả hai ống nghiệm.

Cho các phát biểu sau về thí nghiệm đã tiến hành ở trên:

(1) Sau bước 1, trong cả hai ống nghiệm đều có kết tủa màu xanh của đồng(II) hiđroxit.

(2) Sau bước 2, trong ống nghiệm thứ hai kết tủa màu xanh của đồng(II) hiđroxit không tan.

(3) Ở bước 1, có thể thay dung dịch NaOH bằng dung dịch KOH.

(4) Thí nghiệm trên, được dùng để phân biệt etanol và glixerol.

(5) Cần lấy dư dung dịch NaOH để đảm bảo môi trường cho phản ứng tạo phức.

(6) Sau bước 2, trong ống nghiệm thứ 2 tạo ra chất [C3H5(OH)2O]2Cu (đồng(II) glixerat).

(7) Ở bước (1) có thể dung dịch CuSO4 bằng dung dịch FeSO4

Số phát biểu đúng

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Phát biểu đúng là: 1, 2, 3, 4, 5

Phát biểu 6 sai vì etanol không tạo phức với Cu(OH)2

Phát biểu 7 sai vì Fe(OH)2 không tạo phức với ancol đa chức có các – OH liền kề.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây là ancol?

Xem đáp án » 06/08/2022 7,396

Câu 2:

Toluen không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 06/08/2022 6,538

Câu 3:

Cho phản ứng sau: (CH3)2CHCH2CH3 + Cl2 askt  phản ứng trên có thể tạo thành bao nhiêu sản phẩm thế monoclo?

Xem đáp án » 06/08/2022 4,396

Câu 4:

Công thức cấu tạo của stiren là:

Xem đáp án » 06/08/2022 2,404

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp CH4, C3H4, C2H4, C4H10 thu được 35,2 gam CO2 và 21,6 gam H2O. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 06/08/2022 2,378

Câu 6:

Cho sơ đồ điều chế như sau
Media VietJack
Khí X có thể là khí nào sau đây?

Xem đáp án » 06/08/2022 2,359

Bình luận


Bình luận