Câu hỏi:

13/08/2022 43

Điện phân KCl nóng chảy với điện cực trơ ở catot thu được

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng : A 2KCldpnc2K+Cl2                 Catot  Anot

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch NaOH không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 13/08/2022 1,006

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm metyl axetat, etyl propionat thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án » 13/08/2022 947

Câu 3:

Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 13/08/2022 502

Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn este X có công thức cấu tạo CH3-COO-CH2-CH2-OOC-C2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, sản phẩm hữu cơ thu được gồm

Xem đáp án » 13/08/2022 469

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 13/08/2022 301

Câu 6:

Cho khí H2 dư đi qua hỗn hợp X gồm 0,05 mol CuO; 0,05 mol Fe3O4. Sau phản ứng hoàn toàn, cho toàn bộ lượng chất rắn còn lại tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư. Thể tích (lít) khí NO2 thoát ra (đktc) là

Xem đáp án » 14/08/2022 248

Câu 7:

Cho a mol Na và b mol Ba vào 400 ml dung dịch BaCl2 0,3M thu được dung dich X. Dẫn từ từ tới dư khí CO2 vảo dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
Media VietJack
Giá trị của a là

Xem đáp án » 14/08/2022 180

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK