Câu hỏi:

21/08/2022 120

Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3 trong NH3. Công thức cáu tạo của este đó là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án: A       

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các sơ đồ phản ứng:

Cr + Cl2 → X

X + NaOH(dư) → Y + NaCl + H2O

Y + Cl2 + NaOH → Z + NaCl + H2O

Z là:

Xem đáp án » 22/08/2022 220

Câu 2:

Thành phần của dầu mau khô để pha sơn là triglixerit của các axit béo không no oleic và lioneic. Số triglixerit có thể thu được thừ hai axit béo đó với glixerol là:

Xem đáp án » 21/08/2022 218

Câu 3:

Sơ đồ phản ứng nào sau đây đúng (mỗi mũi tên biểu diễn một phản ứng) ?

 

Xem đáp án » 21/08/2022 214

Câu 4:

Cho hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 được dung dịch X và chất rắn Y gồm 3 lim loại. Vậy chất rắn Y gồm:

Xem đáp án » 21/08/2022 170

Câu 5:

Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong 200 ml dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X và 2,24 lít khí H2 (đktc). Thêm 100 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào X, thu được 28,7 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 ban đầu là

Xem đáp án » 21/08/2022 157

Câu 6:

Hoà tan 3,23 gam hỗn hợp gồm CuCl2 và Cu(NO3)2 vào nước được dung dịch X. Nhúng thanh kim loại Mg vào dung dịch X đến khi dung dịch mất màu xanh rồi lấy thanh Mg ra, cân lại thấy tăng thêm 0,8 gam. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

Xem đáp án » 21/08/2022 151

Câu 7:

Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp các muối sau: NaCl, CuCl2, FeCl3, ZnCl2. Kim loại cuối cùng thoát ra ở catot trước khi có khí thoát ra là:

Xem đáp án » 21/08/2022 146

Bình luận


Bình luận