Câu hỏi:

24/08/2022 54

Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixerol triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn toàn 47,3 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam hỗn hợp muối và 15,6 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3 gam X bằng oxi, thu được 92,4 gam CO2 và 26,1 gam H2O. Giá trị của m là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

X: HCOOCH3; (COOCH3)2; (CH3COO)3C35; CH3COOC6H.

Quy đổi hỗn hợp về: COO:xCH2:yH2:z=nhh4.nCH3COOC6H5

-> 44x + 14y + 2z = 47,3

COO:xCH2:yH2:z+O2toCO2:2,1H2O:1,45

-> BT C: x + y = 2,1

-> BT H: y + z = 1,45

->  x = 0,6; y = 1,5; z = -0,05

 nCOO=nOH(ancol)+nCH3COOC6H5=2.nH2+nCH3COOC6H5

-> 0,6 = 0,5 + nCH3COOC6H5 nCH3COOC6H5  = 0,1

->  nNaOH=nCOO+nCH3COOC6H5=0,7;nH2O=nCH3COOC6H5=0,1

BTKL: 47,3 + 0,7.40 = 15,6 + m + 0,1.18

-> m = 57,9g

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam glyxin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 4,46 gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 24/08/2022 405

Câu 2:

Cho một peptit X được tạo nên bởi n gốc glyxin có khối lượng phân tử là 189 đvC. Peptit X thuộc loại

Xem đáp án » 24/08/2022 190

Câu 3:

CH3NH2 và C6H5NH2 đều phản ứng với

Xem đáp án » 24/08/2022 171

Câu 4:

Chất nào sau đây làm mất màu nước brom ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 24/08/2022 127

Câu 5:

Cho các chất sau: H2NCH2COOH; CH3CH(NH2)COOH; HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; H2N(CH2)4-CH(NH2)COOH. Số chất làm quỳ tím ẩm chuyển màu là

Xem đáp án » 24/08/2022 125

Câu 6:

Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc

Xem đáp án » 24/08/2022 124

Câu 7:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2?

Xem đáp án » 24/08/2022 119

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK