Câu hỏi:

25/08/2022 301

Hỗn hợp E chứa este X (CnH2n-4Ox) và este Y (CmH2m-6Ox) với X, Y đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác. Đun nóng 12,9 gam E với 220 ml dung dịch NaOH 0,6M (vừa đủ), thu được hỗn hợp chứa 2 muối và a gam một ancol Z duy nhất. Dẫn toàn bộ a gam Z qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 4,884 gam. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 12,9 gam E với lượng oxi vừa đủ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 36,996 gam. Phần trăm khối lượng của Y có trong hỗn hợp E gần giá trị nào nhất

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
nNaOH=0,132  molnR(OH)r=0,132rmolmtang=(R+16r)0,132r=4,884 R = 21r Với r = 2  R = 42 (C3H6(OH)2: 0,066 mol)  x = 4Đốt E nCO2=u  molnH2O=v  mol 44u + 18v = 36,996   mE = 12u + 2v + 0,132.32 = 12,9u=0,642v=0,486Ta : nNaOH = 2nX + 2nY = 0,132nCO2nH2O=0,156=2nX+3nY  nX=0,042  molnY=0,024  molnCO2=0,042n+0,024m=0,642 7n + 4m = 107 Sản phẩm thu được 2 muối, gồm 1 muối no  1 muối  1C=C, mặt khác ancol 3C nên n  7  m  9n=9m=11X  (HCOO)(C2H3COO)C3H6.2CH2 (0,042 mol) Y  (C2H3COO)2C3H6.2CH2 (0,024 mol) %mY = 39,44% 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp X chứa một ancol no đơn chức, một anken và một amin no đơn chức (đều mạch hở). Tỷ khối hơi của X so với H2 là 27,3. Đốt cháy hoàn toàn 8,19 gam hỗn hợp khí X cần 0,7875 mol khí O2 thu được 22,44 gam khí CO2. Phần trăm số mol của amin trong X là?

Xem đáp án » 25/08/2022 1,810

Câu 2:

Công thức hóa học của sắt (III) hidroxit là:

Xem đáp án » 25/08/2022 1,206

Câu 3:

Chất nào sau đây là hiđrocacbon no?

Xem đáp án » 25/08/2022 1,166

Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn 38,96 gam hỗn hợp X gồm 2 triglixerit mạch hở trong dung dịch NaOH 24% (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi nặng 9,44 gam và phần rắn Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được Na2CO3 và 158,26 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Mặt khác 0,14 mol X vào dung dịch Br2 trong CCl4, số mol Br2 phản ứng là

Xem đáp án » 25/08/2022 1,018

Câu 5:

Bột ngọt là muối của:

Xem đáp án » 25/08/2022 778

Câu 6:

Trong các phát biểu sau đây:
(1) Trong hợp chất HNO3 thì nguyên tố nitơ có hóa trị 5.
(2) Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng.
(3) Hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch HCl dư.
(4) Hỗn hợp Cu và Ag (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch FeCl3 dư.
(5) Ở điều kiện thường, các oxit axit như CO2, SO2, P2O5 đều là chất khí.
(6) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ.
(7) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 25/08/2022 577

Câu 7:

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch lòng trắng trứng 10% và 1 ml dung dịch NaOH 30%.
Bước 2: Cho tiếp vào ống nghiệm 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm, sau đó để yên vài phút.
Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 25/08/2022 491

Bình luận


Bình luận