Câu hỏi:

25/08/2022 121

Các loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố photpho, phân kali cung cấp cho cây trồng nguyên tố kali, phân đạm cung cấp cho cây trồng nguyên tố nitơ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Xem đáp án » 25/08/2022 4,884

Câu 2:

Phân tử polime nào sau đây chứa nguyên tố C, H và O?

Xem đáp án » 25/08/2022 291

Câu 3:

Kim loại nhôm tác dụng với dung dịch nào sau đây không sinh ra khí hidro?

Xem đáp án » 25/08/2022 280

Câu 4:

Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Val là

Xem đáp án » 25/08/2022 259

Câu 5:

Hai chất nào sau đây đều có thể bị nhiệt phân?

Xem đáp án » 25/08/2022 246

Câu 6:

Hòa tan hết 8,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, FexOy, Mg(OH)2 và MgCO3 vào dung dịch chứa 0,19 mol H2SO4 (loãng) và 0,04 mol KNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa 25,18 gam các muối sunfat trung hòa và 2,24 gam hỗn hợp khí X gồm NO, CO2 và H2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 10,81 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết 8,18 gam X trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối và 0,11 mol hỗn hợp khí T có tỉ khối so với H2 là 74/11. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị gần nhất của m là

Xem đáp án » 25/08/2022 216

Câu 7:

Dung dịch NaHCO3 không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 25/08/2022 177

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK