Câu hỏi:

25/08/2022 121

Este nào sau đây tác dụng với dung dịch KOH thu được metanol?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: A
HCOOCH3 + KOH → HCOOK + CH3OH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Xem đáp án » 25/08/2022 7,623

Câu 2:

Kim loại nhôm tác dụng với dung dịch nào sau đây không sinh ra khí hidro?

Xem đáp án » 25/08/2022 589

Câu 3:

Hai chất nào sau đây đều có thể bị nhiệt phân?

Xem đáp án » 25/08/2022 417

Câu 4:

Hòa tan hết 8,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, FexOy, Mg(OH)2 và MgCO3 vào dung dịch chứa 0,19 mol H2SO4 (loãng) và 0,04 mol KNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa 25,18 gam các muối sunfat trung hòa và 2,24 gam hỗn hợp khí X gồm NO, CO2 và H2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 10,81 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết 8,18 gam X trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối và 0,11 mol hỗn hợp khí T có tỉ khối so với H2 là 74/11. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị gần nhất của m là

Xem đáp án » 25/08/2022 370

Câu 5:

Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Val là

Xem đáp án » 25/08/2022 346

Câu 6:

Phân tử polime nào sau đây chứa nguyên tố C, H và O?

Xem đáp án » 25/08/2022 330

Câu 7:

Dung dịch NaHCO3 không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 25/08/2022 288

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK