Câu hỏi:

25/08/2022 115

Cho 13 gam bột Zn vào 150 ml dung dịch CuSO4 1M, sau khi phản ứng xong thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: A
Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
0,2       0,15
→ Zn dư 0,2 – 0,15 = 0,05 mol
→ m = 0,15.64 + 0,05.65 = 12,85g

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Xem đáp án » 25/08/2022 4,621

Câu 2:

Phân tử polime nào sau đây chứa nguyên tố C, H và O?

Xem đáp án » 25/08/2022 285

Câu 3:

Kim loại nhôm tác dụng với dung dịch nào sau đây không sinh ra khí hidro?

Xem đáp án » 25/08/2022 262

Câu 4:

Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Val là

Xem đáp án » 25/08/2022 251

Câu 5:

Hai chất nào sau đây đều có thể bị nhiệt phân?

Xem đáp án » 25/08/2022 225

Câu 6:

Hòa tan hết 8,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, FexOy, Mg(OH)2 và MgCO3 vào dung dịch chứa 0,19 mol H2SO4 (loãng) và 0,04 mol KNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa 25,18 gam các muối sunfat trung hòa và 2,24 gam hỗn hợp khí X gồm NO, CO2 và H2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 10,81 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết 8,18 gam X trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối và 0,11 mol hỗn hợp khí T có tỉ khối so với H2 là 74/11. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị gần nhất của m là

Xem đáp án » 25/08/2022 201

Câu 7:

Cho chất béo có công thức thu gọn sau: (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5. Tên gọi đúng của chất béo đó là:

Xem đáp án » 25/08/2022 170

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK