Câu hỏi:

25/08/2022 401

Hòa tan hết 8,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, FexOy, Mg(OH)2 và MgCO3 vào dung dịch chứa 0,19 mol H2SO4 (loãng) và 0,04 mol KNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa 25,18 gam các muối sunfat trung hòa và 2,24 gam hỗn hợp khí X gồm NO, CO2 và H2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 10,81 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết 8,18 gam X trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối và 0,11 mol hỗn hợp khí T có tỉ khối so với H2 là 74/11. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị gần nhất của m là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
Y chứa kim loại (tổng u gam), NH4+(v  mol)  SO42(0,19  mol)
→ mmuối = u + 18v + 0,19.96 = 25,18 (1)
Y + NaOH tạo ra dung dịch chứa K+ (0,04 mol), SO42(0,19  mol) , bảo toàn điện tích
nNa+=0,34  molnOH()=0,34v  molm=u0,04.39+17(0,34v)=10,81 (2)
Từ (1) và (2) u=6,76v=0,01
Bảo toàn nguyên tố N → nNO = 0,03 mol
T gồm CO2 (0,03 mol) và H2 (0,08 mol)
Z gồm NO (0,03 mol), CO2 (0,03 mol) và HnH2=0,01  mol
Bảo toàn khối lượng nH2O=0,19  mol
Bảo toàn H → nOH(X) = 0,06 mol
nH+=4nNO+2nH2+10nNH4++2nO+nOH
→ nO = 0,04 mol
X + HCl nH2O=nO+nOH=0,1
Bảo toàn H →nHCl(phanung)=2nH2+2nH2OnOH(X)=0,3mol
→ mmuối = (u – 0,04.39) + 0,3.35,5 = 15,85 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Xem đáp án » 25/08/2022 7,896

Câu 2:

Kim loại nhôm tác dụng với dung dịch nào sau đây không sinh ra khí hidro?

Xem đáp án » 25/08/2022 624

Câu 3:

Hai chất nào sau đây đều có thể bị nhiệt phân?

Xem đáp án » 25/08/2022 434

Câu 4:

Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Val là

Xem đáp án » 25/08/2022 351

Câu 5:

Phân tử polime nào sau đây chứa nguyên tố C, H và O?

Xem đáp án » 25/08/2022 334

Câu 6:

Dung dịch NaHCO3 không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 25/08/2022 322

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK