Câu hỏi:

29/08/2022 1,398

Hòa tan hoàn toàn 31,8 gam một muối cacbonat của kim loại hóa trị I bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl 7,3% (D = 1,038 g/mL). Hấp tụ toàn bộ khí CO2 thu được vào 500mL dung dịch KOH 1M thì thu được dung dịch có chứa 37,6 gam muối.

a. Xác định công thức hóa học của muối cacbonat và tính thể tích của dung dịch HCl đã dùng.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a)Hấp thụ CO2 vào dd KOH có thể có các phản ứng:

CO2+ KOHKHCO3                1CO2+ 2 KOH K2CO3+ H2O   2

Muối tạo ra có thể là KHCO3 hoặc K2CO3 hoặc cả KHCO3 và K2CO3

+ Nếu chỉ tạo KHCO3

 nKOH phản ứng  =nKHCO3=37,6100=0,376 < nKOH ban đầu = 0,5 mol (Vô lý)

+ Nếu chỉ tạo muối K2CO3

nKOH phản ứng =2nK2CO3=37,6138= 0,5449 > nKOH ban đầu = 0,5 mol (Vô lý)

Vậy có cả 2 muối KHCO3 và K2CO3 được tạo ra, cả KOH và CO2 hết.

Gọi số mol của 2 muối KHCO3 và K2CO3 tương ứng là x, y mol (x,y > 0)

Theo (1), (2) nKOH= x+2y = 0,5 I

m muối 100x +138 y = 37,6 II

Giải hệ phương trình được: x = 0,1; y = 0,2.

Bảo toàn nguyên tố C, có số mol CO2 = 0,1 + 0,2 = 0,3 mol

Đặt công thức muối là M2CO3.

M2CO3+ 2HCl 2MCl + H2O + CO2  3

Theo (3) nHCl = 2nCO2 = 0,3.2 = 0,6 mol.

Vdd HCl 0,6.36,5.1001,038.7,3=289,02ml

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại R trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2 (ở điều kiện tiêu chuẩn). Cô cạn dung dịch X thu được 39,8 gam muối Y duy nhất. Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch KOH dư, lọc kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì thu được (m + 4,8) gam chất rắn Z. Hòa tan Z trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ thì thu được dung dịch T. Cô cạn dung dịch T thu được 56,2 gam muối U duy nhất. Xác định kim loại R, công thức hóa học của các muối Y và U.

Xem đáp án » 29/08/2022 3,153

Câu 2:

Một hỗn hợp X gồm các hidrocacbon mạch hở: C2H6, C3H6, C3H4. Đốt cháy hoàn toàn 14,2 gam X thu được 19,8 gam nước. Mặt khác, 13,44 lít hỗn hợp X ( ở điều kiện tiêu chuẩn) phản ứng tối đa với 576 mL dung dch brom 10% (D = 1,25 g/mL). Tính phần trăm theo thể tích của mỗi chất có trong hỗn hợp X.

Xem đáp án » 29/08/2022 2,040

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 13,5 gam hợp chất hữu cơ X (chứa C, H,O) cần vừa đủ 10,08 lít khí O2 (ở điều kiện tiêu chuẩn), thu được hỗn hợp khí cacbonic và hơi nước có thỉ lệ số mol 1:1.

a. Lập công thức đơn giản nhất của X.

Xem đáp án » 29/08/2022 1,080

Câu 4:

b. Khi cho X tác dụng hết với kim loại Na hay muối NaHCO3 thì thu được số mol H2 hay số mol CO2 luôn bằng số mol X đã phản ứng.

b1. Tìm công thức phân tử của X thỏa mãn các điều kiện trên và có khối lượng mol phân tử nhỏ nhất.

b2. Viết các công thức cấu tạo có thể có của X. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 29/08/2022 948

Câu 5:

Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) khi tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.

- Thí nghiệm 2: Đưa bình đựng hỗn hợp khí C2H6 và Cl2 ra ngoài ánh sáng.

- Thí nghiệm 3: Sục khí etilen vào dung dịch Br2.

- Thí nghiệm 4: Đun nóng (C17H35COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH.

Xem đáp án » 29/08/2022 812

Câu 6:

b. Phi kim tác dụng với dung dịch bazơ.

Xem đáp án » 29/08/2022 788

Bình luận


Bình luận