Câu hỏi:

24/10/2022 122

Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

A. Khối lượng của túi đường chỉ lượng đường chứa trong túi.

B. Trọng lượng của một người là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên người đó.

C. Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó.

D. Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khối lượng của một vật không phụ thuộc vào trọng lượng của nó, vật luôn có khối lượng nhưng có khi không có trọng lượng. 

Vậy câu không đúng là: Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó.

Chọn đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trọng lượng của vật là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

B. Trọng lượng của một vật có đơn vị là kg.

C. Trọng lượng của vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

D. Trọng lượng của vật tỉ lệ với thể tích của vật.

Xem đáp án » 24/10/2022 336

Câu 2:

Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết

A. trọng lượng của vật đó. 

B. thể tích của vật đó. 

C. khối lượng của vật đó.

D. so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của các vật khác.

Xem đáp án » 24/10/2022 123

Câu 3:

Một thùng hoa quả có trọng lượng 50 N thì thủng hoa quả đó có khối lượng bao nhiêu kg?

A. 5 kg. 

B. 0,5 kg.

C. 50 kg.

D. 500 kg.

Xem đáp án » 24/10/2022 119

Câu 4:

Một túi đường có khối lượng 2 kg thì có trọng lượng gần bằng

A. 2 N. 

B. 20 N. 

C. 200 N.

D. 2000 N.

Xem đáp án » 24/10/2022 117

Câu 5:

Bạn Vinh nói rằng: "Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của nó, nếu khối lượng của vật không đổi thì trọng lượng của vật không đổi ". Điều này có đúng không?

Xem đáp án » 24/10/2022 110

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »