Câu hỏi:

24/10/2022 407

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trọng lượng của vật là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

B. Trọng lượng của một vật có đơn vị là kg.

C. Trọng lượng của vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

D. Trọng lượng của vật tỉ lệ với thể tích của vật.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phát biểu đúng là: Trọng lượng của vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

- Các đáp án còn lại được sửa như sau:

A. Trọng lượng của vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. 

B. Trọng lượng của một vật có đơn vị là N. 

D. Trọng lượng của vật không tỉ lệ với thể tích của vật.

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết

A. trọng lượng của vật đó. 

B. thể tích của vật đó. 

C. khối lượng của vật đó.

D. so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của các vật khác.

Xem đáp án » 24/10/2022 131

Câu 2:

Một thùng hoa quả có trọng lượng 50 N thì thủng hoa quả đó có khối lượng bao nhiêu kg?

A. 5 kg. 

B. 0,5 kg.

C. 50 kg.

D. 500 kg.

Xem đáp án » 24/10/2022 126

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

A. Khối lượng của túi đường chỉ lượng đường chứa trong túi.

B. Trọng lượng của một người là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên người đó.

C. Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó.

D. Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó.

Xem đáp án » 24/10/2022 124

Câu 4:

Bạn Vinh nói rằng: "Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của nó, nếu khối lượng của vật không đổi thì trọng lượng của vật không đổi ". Điều này có đúng không?

Xem đáp án » 24/10/2022 118

Câu 5:

Một túi đường có khối lượng 2 kg thì có trọng lượng gần bằng

A. 2 N. 

B. 20 N. 

C. 200 N.

D. 2000 N.

Xem đáp án » 24/10/2022 117

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »