Câu hỏi:

24/10/2022 118

Bạn Vinh nói rằng: "Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của nó, nếu khối lượng của vật không đổi thì trọng lượng của vật không đổi ". Điều này có đúng không?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phát biểu này chỉ đúng khi ta cùng xét vật ở cùng một vị trí.

Vì trọng lượng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật trên Trái Đất. Khi lên cao thì trọng lượng của vật sẽ giảm đi còn khối lượng của một vật không thay đổi theo vị trí đặt vật.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trọng lượng của vật là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

B. Trọng lượng của một vật có đơn vị là kg.

C. Trọng lượng của vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

D. Trọng lượng của vật tỉ lệ với thể tích của vật.

Xem đáp án » 24/10/2022 406

Câu 2:

Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết

A. trọng lượng của vật đó. 

B. thể tích của vật đó. 

C. khối lượng của vật đó.

D. so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của các vật khác.

Xem đáp án » 24/10/2022 131

Câu 3:

Một thùng hoa quả có trọng lượng 50 N thì thủng hoa quả đó có khối lượng bao nhiêu kg?

A. 5 kg. 

B. 0,5 kg.

C. 50 kg.

D. 500 kg.

Xem đáp án » 24/10/2022 125

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

A. Khối lượng của túi đường chỉ lượng đường chứa trong túi.

B. Trọng lượng của một người là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên người đó.

C. Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó.

D. Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó.

Xem đáp án » 24/10/2022 124

Câu 5:

Một túi đường có khối lượng 2 kg thì có trọng lượng gần bằng

A. 2 N. 

B. 20 N. 

C. 200 N.

D. 2000 N.

Xem đáp án » 24/10/2022 117

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »