Câu hỏi:

22/12/2022 107

Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AC, điểm E trên cạnh AC sao cho BD = CE.

Tìm vị trí của hai điểm D và E sao cho BD = DE = EC. Khi đó tìm vị trí của điểm I

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Tìm vị trí của hai điểm D và E sao cho BD = DE = EC. Khi đó tìm vị trí của điểm I (ảnh 1)

Xét DADE có AD = AE nên DADE cân tại A.

Suy ra \(\widehat {ADE} = \widehat {AED}\).

\(\widehat {DAE} + \widehat {ADE} + \widehat {AED} = 180^\circ \) (tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra \(\widehat {ADE} = \widehat {AED} = \frac{{180^\circ - \widehat {DAE}}}{2}\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\).

Tương tự với tam giác ABC cân tại A ta có \(\widehat {ABC} = \widehat {ACB} = \frac{{180^\circ - \widehat {BAC}}}{2}\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) suy ra \(\widehat {ADE} = \widehat {ABC}\)

Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên DE // BC.

Suy ra \(\widehat {DEB} = \widehat {EBC}\) (hai góc so le trong)       (3)

Do BD = DE nên DBDE là tam giác cân tại D

Suy ra \(\widehat {DBE} = \widehat {DEB}\)         (4)

Từ (3) và (4) suy ra \(\widehat {DBE} = \widehat {EBC}\)

Khi đó BE là đường phân giác của góc ABC.

Tương tự, với DE = EC ta cũng chứng minh được CD là đường phân giác của góc ACB.

Xét tam giác ABC có BE, CE là hai đường phân giác của tam giác cắt nhau tại I

Suy ra I cách đều ba cạnh của tam giác ABC.

Vậy để BD = DE = EC thì BE và CD là hai đường phân giác của DABC, khi đó I cách đều ba cạnh của DABC.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bảng sau cho biết số con của 30 gia đình trong khu dân cư:

Số con

0

1

2

3

Số gia đình

5

8

15

5

Điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên là

Xem đáp án » 22/12/2022 179

Câu 2:

Tìm giá trị nguyên của x để đa thức 4x3 – 4x2 – x + 4 chia hết cho đa thức 2x + 1.

Xem đáp án » 22/12/2022 126

Câu 3:

Cho đa thức A(x) = – 11x5 + 4x3 + 12x2 + 11x5 – 13x2 + 7x + 2.

Thu gọn và sắp xếp đa thức A(x) theo số mũ giảm dần của biến.

Xem đáp án » 22/12/2022 102

Câu 4:

Cho tam giác ABC có \(\widehat A = 60^\circ \)\(\widehat B = x\), \(\widehat C = 2x\).

Số đo x là bao nhiêu và tam giác ABC là tam giác gì?

Xem đáp án » 22/12/2022 97

Câu 5:

Nhận xét nào dưới đây sai?

Xem đáp án » 22/12/2022 97

Câu 6:

Một đội tình nguyện viên tham gia chống dịch Covid – 19 gồm 40 thành viên đến từ các vùng miền được thống kê trong bảng sau:

Vùng miền

Trung du và miền núi phía Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Tây Nguyên

Đồng bằng sông Cửu Long

Số tình nguyện viên tham gia

5

12

8

15

Lập bảng thống kê tỉ lệ phần trăm số tình nguyện viên tham gia của mỗi vùng miền trong đội tình nguyện viên đó.

Xem đáp án » 22/12/2022 95

Bình luận


Bình luận