Câu hỏi:

13/02/2020 9,647

Nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa với mục tiêu gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Nền kinh tế nước Nga sau cuộc chiến tranh thế giới và nội chiến bị tàn phá nghiêm trọng. Tình trạng đó đã đặt ra cho nhân dân nước này một nhiệm vụ cấp bách là phải hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh tạo tiền đề để bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ năm 1925 - 1941 là thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô với nhiệm vụ trọng tâm là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Đây là một quá trình to lớn và có những ảnh hưởng lâu dài đối với nước Nga Xô viết. Về cơ bản, công nghiệp hóa là là quá trình nâng cao tỷ trọng của công nghiệp trong toàn bộ các ngành kinh tế của một vùng kinh tế hay một nền kinh tế, nó đi liền với quá trình hiện đại hóa góp phần chuyển sang nền kinh tế công nghiệp. Ở Liên xô, công nghiệp hóa được tiến hành nhằm mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển từ đối đầu sang đối thoại từ

Xem đáp án » 13/02/2020 9,769

Câu 2:

Hành động nào sau đây của Ngô Đình Diệm trong những năm 1954-1957 đã làm cho nhân dân ta hết sức bất bình?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,770

Câu 3:

Điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 với Hiệp định Giơnevơ ngày 21/7/1954:

Xem đáp án » 13/02/2020 4,754

Câu 4:

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh là tổ chức nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,058

Câu 5:

Trong bản Tạm ước 14/9/1946, ta đã nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào

Xem đáp án » 13/02/2020 2,044

Câu 6:

Ngày 30 - 10 - 1947 đã ghi dấu chiến thắng nào trong Chiến dịch Việt Bắc của quân ta?

Xem đáp án » 13/02/2020 1,386

Bình luận


Bình luận