Câu hỏi:

13/02/2020 155

Tính chất cách mạng triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931 được thể hiện như thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Tính chất triệt để của phong trào 1930 – 1931 được thể hiện trên các khía cạnh:

+ Phong trào đấu tranh đã nhằm vào 2 kẻ thù cơ bản là bọn thực dân và phong kiến tay sai.

+ Trước sức mạnh của phong trào đấu tranh dưới hình thức vũ trang khởi nghĩa, chính quyền của địch bị tê liệt, tan rã ở nhiều huyện xã thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936-1939 thực chất là

Xem đáp án » 13/02/2020 25,617

Câu 2:

Điểm mới của phong trào 1930-1931 so với các phong trào cách mạng trước khi Đảng ra đời

Xem đáp án » 13/02/2020 21,177

Câu 3:

Mục đích hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là

Xem đáp án » 13/02/2020 14,137

Câu 4:

Học thuyết nào đánh dấu “sự quay trở về” châu Á của Nhật Bản?

Xem đáp án » 13/02/2020 10,092

Câu 5:

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,507

Câu 6:

Đảng Cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố. Yếu tố nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,328

Câu 7:

Giai đoạn 1939-1945, Đảng chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất vì

Xem đáp án » 13/02/2020 5,942

Bình luận


Bình luận