Câu hỏi:

13/02/2020 1,630

Quá trình phát triển thành viên của ASEAN không gặp trở ngại nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Ngoài việc là “quốc gia khu vực Đông Nam Á”, và “tán thành tất cả các tôn chỉ, mục đích và cacs nguyên tắc của ASEAN”, những điều kiện hoàn toàn có tính chất khách quan thì sự khác biệt về chế độ chính trị, kinh tế và xã hội không phải là rào cản các quốc gia Đông Nam Á trở thành thành viên của ASEAN.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936-1939 thực chất là

Xem đáp án » 13/02/2020 25,759

Câu 2:

Điểm mới của phong trào 1930-1931 so với các phong trào cách mạng trước khi Đảng ra đời

Xem đáp án » 13/02/2020 21,256

Câu 3:

Mục đích hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là

Xem đáp án » 13/02/2020 14,255

Câu 4:

Học thuyết nào đánh dấu “sự quay trở về” châu Á của Nhật Bản?

Xem đáp án » 13/02/2020 10,198

Câu 5:

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,638

Câu 6:

Đảng Cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố. Yếu tố nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,366

Câu 7:

Giai đoạn 1939-1945, Đảng chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất vì

Xem đáp án » 13/02/2020 6,019

Bình luận


Bình luận