Câu hỏi:

13/02/2020 105

Tính chất của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Cách mạng tháng Tám mang tính chất là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do:

- Mục tiêu: độc lập dân tộc, nghĩa là ưu tiên cho việc giành chính quyền về tay nhân dân, đánh đuổi ngoại bang
- Động lực cách mạng: tất cả ai có lòng yêu nước thì tham gia cm, không phân biệt công nhân, nông dân, trí thức, tư sản...

- Chính quyền sau cách mạng: là chính quyền dân chủ nhân dân, có đại diện của tất cả các tầng lớp trong xã hộ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ 1950 đến những năm 1970 là

Xem đáp án » 13/02/2020 38,287

Câu 2:

Việt Nam học tập được gì từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản?

Xem đáp án » 13/02/2020 17,841

Câu 3:

Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 là giai cấp nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 17,662

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của tổ chức ASEAN?

Xem đáp án » 13/02/2020 13,547

Câu 5:

Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam từ sau ngày 9-3-1945 là

Xem đáp án » 13/02/2020 10,108

Câu 6:

Sự kiện nào đã đánh dấu chủ nghĩa dâ kiểu cũ hoàn toàn sụp đổ ở châu Phi?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,538

Câu 7:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh lạnh là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,399

Bình luận


Bình luận