Câu hỏi:

17/02/2020 151

Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Hấp thụ hết lượng khí sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 150 g kết tủa. hiệu suất của quá trình lên men đạt 60%. Giá trị của m là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Glucozơ2CO2 2CaCO3

nGlu=0,5.1,5.10060=1,25mol

m=225g

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là

Xem đáp án » 17/02/2020 16,556

Câu 2:

Anilin (C6H5NH2) có phản ứng với dung dịch:

Xem đáp án » 17/02/2020 2,907

Câu 3:

Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là

Xem đáp án » 17/02/2020 1,778

Câu 4:

Chất chỉ có tính khử là

Xem đáp án » 17/02/2020 1,538

Câu 5:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 17/02/2020 1,502

Câu 6:

Cho 14,7 gam axit glutamic vào dung dịch H2SO4 0,5M và HCl 1M, thu được dung dịch X chứa 19,83 gam chất tan. Thể tích dung dịch NaOH 1M và KOH 0,6M cần lấy để phản ứng vừa đủ với chất tan trong dung dịch X là:

Xem đáp án » 17/02/2020 1,461

Câu 7:

Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là

Xem đáp án » 17/02/2020 1,054

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK