Câu hỏi:

17/02/2020 171

Cho các thí nghiệm sau:

(1) cho etanol tác dụng với Na kim loại

(2) cho etanol tác dụng với dung dịch HCl bốc khói

(3) cho glixerol tác dụng với Cu(OH)2

(4) cho etanol tác dụng với CH3COOHH2SO4 đặc xúc tác

Có bao nhiêu thí nghiệm trong đó có phản ứng thế H của nhóm OH ancol

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Bao gồm các thí nghiệm (1), (3), (4)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là

Xem đáp án » 17/02/2020 16,471

Câu 2:

Anilin (C6H5NH2) có phản ứng với dung dịch:

Xem đáp án » 17/02/2020 2,901

Câu 3:

Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là

Xem đáp án » 17/02/2020 1,773

Câu 4:

Chất chỉ có tính khử là

Xem đáp án » 17/02/2020 1,521

Câu 5:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 17/02/2020 1,484

Câu 6:

Cho 14,7 gam axit glutamic vào dung dịch H2SO4 0,5M và HCl 1M, thu được dung dịch X chứa 19,83 gam chất tan. Thể tích dung dịch NaOH 1M và KOH 0,6M cần lấy để phản ứng vừa đủ với chất tan trong dung dịch X là:

Xem đáp án » 17/02/2020 1,460

Câu 7:

Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là

Xem đáp án » 17/02/2020 1,053

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK