Câu hỏi:

17/02/2020 329

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng  thu được khối lượng xà phòng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

(RCOO)3C3H5+ 3NaOH0,06  3RCOONa +C3H5(OH)30,02

mx/phong=17,24+ 0,006.40 – 0,02.92= 17,8 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là

Xem đáp án » 17/02/2020 16,426

Câu 2:

Anilin (C6H5NH2) có phản ứng với dung dịch:

Xem đáp án » 17/02/2020 2,901

Câu 3:

Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là

Xem đáp án » 17/02/2020 1,773

Câu 4:

Chất chỉ có tính khử là

Xem đáp án » 17/02/2020 1,511

Câu 5:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 17/02/2020 1,478

Câu 6:

Cho 14,7 gam axit glutamic vào dung dịch H2SO4 0,5M và HCl 1M, thu được dung dịch X chứa 19,83 gam chất tan. Thể tích dung dịch NaOH 1M và KOH 0,6M cần lấy để phản ứng vừa đủ với chất tan trong dung dịch X là:

Xem đáp án » 17/02/2020 1,460

Câu 7:

Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là

Xem đáp án » 17/02/2020 1,053

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK