Câu hỏi:

17/02/2020 185

Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: HCOOH; CH3COOH, HCl; C6H5OH (phenol) và pH của các dung dịch trên được ghi trong bảng sau

Chất

X

Y

Z

T

pH đ nồng độ 0,01M, 25

6,48

3,22

2,00

3,45

Nhận xét nào sau đây đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Tính axit tang dần theo thứ tự C6H5OH<CH3COOH<HCOOH<HCl

Xét cùng nồng độ mol dung dịch =>lực axit yếu hơn sẽ có pH lớn hơn

X:C6H5OH; Y: HCOOH; Z: HCl; T: CH3COOH

Z tạo kết tủa trắng với AgNO3tạo AgCl

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là

Xem đáp án » 17/02/2020 16,550

Câu 2:

Anilin (C6H5NH2) có phản ứng với dung dịch:

Xem đáp án » 17/02/2020 2,905

Câu 3:

Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là

Xem đáp án » 17/02/2020 1,778

Câu 4:

Chất chỉ có tính khử là

Xem đáp án » 17/02/2020 1,538

Câu 5:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 17/02/2020 1,502

Câu 6:

Cho 14,7 gam axit glutamic vào dung dịch H2SO4 0,5M và HCl 1M, thu được dung dịch X chứa 19,83 gam chất tan. Thể tích dung dịch NaOH 1M và KOH 0,6M cần lấy để phản ứng vừa đủ với chất tan trong dung dịch X là:

Xem đáp án » 17/02/2020 1,461

Câu 7:

Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là

Xem đáp án » 17/02/2020 1,054

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK