Câu hỏi:

13/11/2023 117

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (02/1930) chứng tỏ phong trào công nhân Việt Nam đã

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (2/1930) là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Sự ra đời của Đảng chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam thực sự trở thành một lực lượng chính trị độc lập, thống nhất trong cả nước. Thông qua chính đảng của mình, giai cấp công nhân Việt Nam có sứ mệnh lãnh đạo toàn thể dân tộc. Điều này chứng tỏ phong trảo công nhân Việt Nam đã trở thành phong trào tự giác hoàn toàn.

Cách khác: Học sinh sử dụng phương pháp loại trừ: “tự giác” là một từ mang nghĩa tích cực, tiến bộ hơn tự phát mà Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chắc chắn thể hiện sự tiến bộ, tốt đẹp hơn giai đoạn trước, vì vậy sẽ loại phương án B và D. Liên hệ đến từ khóa “đánh dấu bước chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác” thuộc về cuộc bãi công của công nhân Ba Son nên loại phương án A. Vì vậy, phương án còn lại là phương án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 3,073

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 2,956

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,501

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,378

Câu 5:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 852

Câu 6:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 835

Câu 7:

Cho hàm số y= f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số y=|f(x)+m| trên đoạn [-1;1] bằng 2 ?

Cho hàm số y=f(x)   có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số   trên đoạn   bằng 2 ?   A. 1 .			B. 2.			C. 3 .			D. 4 . (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 726

Bình luận


Bình luận