Câu hỏi:

13/11/2023 55

Dựa vào thông tin được cung cấp sau đây để trả lời câu hỏi.

"Điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cuộc cách mạng ở Đông Dương là cần phải có một Đảng Cộng sản có một đường chánh trị đúng, có kỉ luật tập trung mặt thiết liên lạc với quần chúng, và từng trải tranh đấu mà trưởng thành. Đảng là đội tiền phong của vô sản giai cấp lấy chủ nghĩa Các Mác và Lênin làm gốc mà đại biểu quyền lợi chánh và lâu dài, chung cho cả giai cấp vô sản ở Đông Dương, và lãnh đạo vô sản giai cấp Đông Dương ra tranh đấu để đạt được mục đích cuối cùng của vô sản là chủ nghĩa cộng sản".

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998, 1.2, tr.104.)

Đoạn thông tin trên phản ánh nội dung nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đoạn thông tin trên được trích trong Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 10/1930). Xác định từ khóa để nắm được nội dung chính của đoạn thông tin. “Điều kiện cốt yếu”, “cần phải có một Đảng Cộng sản”, “Đảng là đội tiền phong của vô sản giai cấp”, qua các từ khóa tìm được xác định nội dung đoạn thông tin. Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng.

Cách khác: Sử dụng phương pháp phân tích, suy luận kết hợp loại trừ.

- Loại phương án A vì đoạn thông tin có nói đến giai cấp vô sản nhưng không có câu nào đối tượng nói đến là vai trò của giai cấp vô sản (chủ ngữ là giai cấp vô sản), không có từ nào nói về lực lượng nòng cốt.

- Loại phương án B vì không đúng nội dung đoạn thông tin, đoạn thông tin nhắc đến “Điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cuộc cách mạng ở Đông Dương”, phương án B là “Điều kiện để Đảng vững mạnh”.

- Loại phương án C vì trong đoạn thông tin nói “lấy chủ nghĩa Các Mác và Lênin làm gốc” phương án C nói “Cần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin”.

Vì vậy phương án còn lại cần chọn là phương án D. Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng, đúng nhất với nội dung đoạn tư liệu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 3,155

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 3,106

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,519

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,379

Câu 5:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 870

Câu 6:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 838

Câu 7:

Cho hàm số y= f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số y=|f(x)+m| trên đoạn [-1;1] bằng 2 ?

Cho hàm số y=f(x)   có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số   trên đoạn   bằng 2 ?   A. 1 .			B. 2.			C. 3 .			D. 4 . (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 818

Bình luận


Bình luận