Câu hỏi:

16/01/2024 92

Đun nóng este X với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CH3COONa và CH3OH. Este X có công thức cấu tạo là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp chất nào sau đây không tan trong nước?

Xem đáp án » 16/01/2024 693

Câu 2:

Thí nghiệm tạo thành sản phẩm có chất kết tủa là

Xem đáp án » 16/01/2024 623

Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn m gam Cu vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư, thu được 0,224 lít khí NO2. Giá trị của m là

Xem đáp án » 16/01/2024 466

Câu 4:

Ở điều kiện thường, kim loại nhôm tan được trong dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 16/01/2024 350

Câu 5:

Nguyên tố nào sau đây là kim loại nhóm B?

Xem đáp án » 16/01/2024 348

Câu 6:

Trong phản ứng của kim loại K với khí Cl2, một nguyên tử K nhường bao nhiêu electron?

 A. 4.                       B. 3.                        C. 1.                        D. 2.

Xem đáp án » 16/01/2024 327

Câu 7:

Cho 0,78 gam bột Zn vào dung dịch CuSO4 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Cu. Giá trị của m là

Xem đáp án » 16/01/2024 310

Bình luận


Bình luận