Câu hỏi:

12/07/2024 66

Nội dung nào sau đây là bài học kinh nghiệm rút ra từ sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) cho cách mạng Việt Nam khi tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945)?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) ở Việt Nam nhằm chống lại chính sách chủ yếu nào sau đây của thực dân Pháp?

Xem đáp án » 12/07/2024 948

Câu 2:

Trong thời kì 1919-1930, tiểu tư sản Việt Nam có hoạt động tiêu biểu nào sau đây?

Xem đáp án » 12/07/2024 897

Câu 3:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, giới cầm quyền quốc gia nào theo đuổi mưu đồ thống trị toàn thế giới và nô dịch các quốc gia - dân tộc trên thế giới?

Xem đáp án » 12/07/2024 724

Câu 4:

Sau ngày 2 - 9 - 1945, thế lực nào sau đây có mặt ở Việt Nam không phải với tư cách lực lượng Đồng minh giải giáp phát xít Nhật?

Xem đáp án » 12/07/2024 599

Câu 5:

Năm 1945, quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á đã giải phóng được phần lớn lãnh thổ?

Xem đáp án » 12/07/2024 583

Câu 6:

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam (1978) quân dân Việt Nam thực hiện quyền chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án » 12/07/2024 380

Câu 7:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) đã thông qua nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 12/07/2024 247

Bình luận


Bình luận