(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 30)

  • 655 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) ở Việt Nam nhằm chống lại chính sách chủ yếu nào sau đây của thực dân Pháp?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) đã thông qua nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Năm 1945, quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á đã giải phóng được phần lớn lãnh thổ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận