Câu hỏi:

27/07/2019 54,302

Các nuclêôtit trên một mạch đơn của phân tử ADN liên kết với nhau bằng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

- Các nuclêôtit trên một mạch đơn của phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết phôtphođieste bền vững.

- Liên kết hiđrô là liên kết giữa các nuclêôtit trên 2 mạch đơn của phân tử ADN theo nguyên tắc bổ sung.

- Liên kết glicôzit là liên kết giữa các đơn phân glucôzơ trong cacbohiđrat.

- Liên kết peptit là liên kết giữa các axit amin trong prôtêin.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Axit nucleic cấu tọa theo nguyên tắc nào sau đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 70,115

Câu 2:

Trong cấu trúc không gian của phân tử ADN, các nucleotit giữa 2 mạch liên kết với nhau bằng? 

Xem đáp án » 27/07/2019 60,964

Câu 3:

Cho các nhận định sau về axit nucleic. Nhận định nào đúng?

Xem đáp án » 27/07/2019 52,444

Câu 4:

Các loại nuclêôtit cấu tạo nên phân tử ADN khác nhau ở

Xem đáp án » 27/07/2019 49,785

Câu 5:

Trình tự các đơn phân trên mạch 1 của một đoạn ADN xoắn kép là – GATGGXAA -. Trình tự các đơn phân ở đoạn mạch kí sẽ là:

Xem đáp án » 27/07/2019 49,136

Câu 6:

Trình tự sắp xếp các nucleotit trên mạch 1 của một đoạn phân tử ADN xoắn kép là –ATTTGGGXXXGAGGX -. Tổng số liên kết hidro của đoạn ADN này là

Xem đáp án » 27/07/2019 42,376

Bình luận


Bình luận