Câu hỏi:

27/07/2019 33,027

Liên kết phôtphodieste là liên kết giữa

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Liên kết phôtphođieste là liên kết giữa đường của nuclêôtit này với axit phôtphoric của nuclêôtit kế tiếp trên mạch đơn của phân tử ADN. Đây là liên kết bền vững.

Liên kết phôtphodieste là liên kết giữa A Các axit phôtphoric của các nucleotit (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Axit nucleic cấu tọa theo nguyên tắc nào sau đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 70,125

Câu 2:

Trong cấu trúc không gian của phân tử ADN, các nucleotit giữa 2 mạch liên kết với nhau bằng? 

Xem đáp án » 27/07/2019 60,972

Câu 3:

Các nuclêôtit trên một mạch đơn của phân tử ADN liên kết với nhau bằng

Xem đáp án » 27/07/2019 54,310

Câu 4:

Cho các nhận định sau về axit nucleic. Nhận định nào đúng?

Xem đáp án » 27/07/2019 52,451

Câu 5:

Các loại nuclêôtit cấu tạo nên phân tử ADN khác nhau ở

Xem đáp án » 27/07/2019 49,804

Câu 6:

Trình tự các đơn phân trên mạch 1 của một đoạn ADN xoắn kép là – GATGGXAA -. Trình tự các đơn phân ở đoạn mạch kí sẽ là:

Xem đáp án » 27/07/2019 49,141

Câu 7:

Trình tự sắp xếp các nucleotit trên mạch 1 của một đoạn phân tử ADN xoắn kép là –ATTTGGGXXXGAGGX -. Tổng số liên kết hidro của đoạn ADN này là

Xem đáp án » 27/07/2019 42,385

Bình luận


Bình luận