Câu hỏi:

18/06/2019 11,302

Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Công thức phân tử của ancol và axit tạo thành este là

Trả lời:

nCO2 = 0,22/44 = 0,005 mol; nH20 = 0,09/18 = 0,005 mol → nCO2 = nH20

→ Este no, đơn chức, mạch hở  có công thức phân tử là CnH2nO2 (n ≥ 2)

 

 

 Công thức phân tử của este là C4H8O2

→ Tổng số nguyên tử C trong phân tử ancol và axit tạo thành este là 4

Với công thức phân tử ancol và axit lần lượt là:

CH4O và C2H4OSnguyên tử C = 1 + 2 = 3 → Loại đáp án A

C2H6O và CH2O2Snguyên tử C = 2 + 1 = 3 → Loại đáp án C

C2H6O và C3H6O2 Snguyên tử C =  2 + 3 = 5 → Loại đáp án D

C2H6O và C2H4O2Snguyên tử C = 2 + 2 = 4

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở ta thu được 1,8 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X ta thu được hỗn hợp Y gồm một ancol và axit. Nếu đốt cháy 1/2 hỗn hợp Y thì thể tích CO2 thu được ở đktc là

Xem đáp án » 18/06/2019 15,943

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam chất hữu cơ A gồm C, H, O thì thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. Công thức nào dưới đây có thể là công thức đúng.

Xem đáp án » 18/06/2019 13,095

Câu 3:

Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzyloat, benzyl fomat và etyl phenyl oxalat. Thủy phân hoàn toàn 36,9 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,4 mol NaOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 10,9 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2019 12,829

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol este X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. Khi thủy phân 0,1 mol X bằng dung dịch KOH thì thu được 0,2 mol ancol etylic và 0,1 mol muối. Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 18/06/2019 10,515

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 12,88 gam hỗn hợp X gồm một axit no, đơn chức, mạch hở và một ancol no, đơn chức, mạch hở được 0,54 mol CO2 và 0,64 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa hoàn toàn lượng hỗn hợp trên thì thu được m gam este. Giá trị của m là 

Xem đáp án » 18/06/2019 7,692

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »