Câu hỏi:

15/03/2020 4,383

Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 - Kết quả: lật đổ nền quân chue, vua Vin-hem II buộc phải thoái vị, thiết lập chế độ Cộng hòa tư sản. Trên cơ sở đó, tháng 11 - 1918, Đảng Cộng sản Đức thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của Cách mạng Đức.

- Hạn chế: cuộc cách mạng vẫn dừng lại ở tính chất dân chủ tư sản, vì cuối cùng mọi thành quả của cách mạng đều rơi vào tay giai cấp tư sản.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918 -1929.

Xem đáp án » 15/03/2020 5,150

Câu 2:

Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 15/03/2020 3,163

Câu 3:

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp ?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,808

Câu 4:

Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 -1943?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,515

Câu 5:

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,211

Câu 6:

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,055

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK