Câu hỏi:

15/03/2020 1,809

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để đẩy lùi và đánh bại chủ nghĩa phát xít, Đảng Cộng sản Pháp đã huy động kịp thời quần chúng xuống đường đấu tranh, thống nhất lực lượng, tập hợp các đảng phái, đoàn thể trong mặt trận chung. Đồng thời, Đảng Cộng sản Pháp cũng đề ra cương lĩnh phù hợp với đông đảo quần chúng nhân dân. Kết quả trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5-1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918 -1929.

Xem đáp án » 15/03/2020 5,153

Câu 2:

Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì ?

Xem đáp án » 15/03/2020 4,384

Câu 3:

Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 15/03/2020 3,165

Câu 4:

Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 -1943?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,518

Câu 5:

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,213

Câu 6:

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,055

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK